Uued tooted
Eripakkumised

Toodete müügireeglid

Toodete müügireeglid Internetipoes www.dimax.ee
Antud reeglid kehtivad vaid Dimax Technology OÜ  tegevuse kohta – toodete realiseerimine Internetipoe kaudu.


1. Üldised mõisted


Ostja – isik,  kellel on kavatsus tellida või osta tellitavaid, ostetavaid või kasutavaid Tooteid isiklikeks, perekondlikeks, kodusteks ja teisteks vajadusteks, kes vormistab Tellimuse veebilehel www.dimax.ee, või on Tellimuses määratud kui Toote saaja. Toote tellimisel Internetipoest on Ostja kohustatud õigeaegselt tasuma Toote maksumuse ning võtma selle vastu Müüjalt.
Internetipood – veebileht, millel Ostja saab tutvuda Toodetega, nende kirjelduste ning hindadega, valida Toode, selle tasumise ja kättetoimetamise võimalus, vormistada Tellimus elektronposti teel, samuti saada telefoni teel vajalikku informatsiooni Toote tellimiseks.
Veebileht – informatsiooniressursside kogum, mis paikneb Internetis, aadressil www.dimax.ee. Veebilehte administreerib ning selle omanik on Dimax Technlogy OÜ.
Toode- erinevad elektroonikakaubad, samuti nendega kaasnevad Tooted. Ostu-müügi esemeteks võivad olla ainult Tooted, mis on märgitud Internetipoes.
Tellimus – vormistatud veebivormi kaudu, mis on määratud kehtivate Reeglite lisas, Ostja taotlus Toodete ostuks ning kohaletoimetuseks taotluses märgitud aadressil, mis olid valitud Internetipoes ning saadetud Interneti võrgu kaudu.
Kuller- isik, kes on volitatud Dimax Technology OÜ poolt teostama tellitud Toodete kohaletoimetamist Ostjatele.


2. Üldsätted


2.1. Kehtivad „Toodete müügireeglid Internetipoes“ (edaspidi – „Reeglid“) määravad Toote jaemüügi – ja ostu läbi Internetipoe dimax.ee, edaspidi nimetatakse „Müüja“, adresseeritud füüsilistele ja juriidilistele isikutele, keda edaspidi nimetatakse „Ostja“, koos nimetatakse neid „Pooled“ ja igaüht eraldi nimetatakse „Osapool“
Müüja Rekvisiidid


Dimax Technology OÜ
Tallinna mnt. 34-15, Narva, 20605
Registrikood: 12163960
Swedbank EE932200221053351093
Tel:  +372 56188823
E-mail: info@dimax.ee


Internetipoe tööaeg
Tellimuste vastuvõtt Interneti kaudu toimub 24 tundi ööpäevas ilma puhkepäevadeta
Tellimuse täpsustused ja konsultatsioonid telefonil +372 56188823- al. 10.00 kuni 17.00, välja arvatud riiklikud pühad.
Tellimuste kohaletoimetus – al. 8.30 kuni 20.30 välja arvatud nädalavahetused ja riiklikud pühad
Tellimuste kättesaamine otse kaupluses “Dimax” – igal kaupluse tööpäeval.
2.2. Iga Osapool garanteerib teisele Osapoolele, et omab piisavalt õigus- ja teovõimet, samuti kõiki õigusi ja volitusi, mida on vaja ja piisavalt, et sõlmida ja täita jaemüügi ja –ostu leping.
2.3. Tellides Toote läbi Internetipoe vormi täitmise teel, teostab Ostja täieliku aktsendi ostu-müügi lepingule, mis on kirjeldatud antud Reeglites.
Ostja garanteerib, et kõik antud Reeglite tingimused on talle arusaadavad ning ta võtab need ilmtingimata täielikult vastu. Juhul, kui Ostja ei ole nõus kasvõi ühe tingimusega antud Reeglites, ei ole tal õigus kasutada Internetipoodi.
Ostja nõustub kehtivate Reeglitega, märgistades lahtrit „Olen tutvunud ja nõustun Internetipoe (www.dimax.ee) Reeglitega“ Tellimuse vormistamisel.
2.4. Müüja jätab endale õiguse teha muudatusi antud Reeglitesse, seoses sellega on Ostja kohustatud pidevalt jälgima muudatusi Reeglites, mis asuvad veebilehel www.esatra.ee. Müüja on kohustatud panema üles Teadaande kehtivate Reeglite muudatuse kohta veebilehel www.dimax.ee vähemalt 7 (seitse) päeva enne kuupäeva, mil muudatused jõustuvad.
2.5. Kehtiv Reeglite versioon asub veebilehel www.dimax.ee


3. Registreerumine Internetipoes


3.1. Internetipoes saavad Ostjad vormistada Tellimuse tellimusvormi täitmisel.
3.2. Müüja ei kanna vastutust andmete täpsuse ja õigsuse kohta, mis on antud Ostja poolt Tellimuse vormistamisel. dimax.ee on dünaamiline süsteem, mis näitab partnerladude olekut. Süsteem uuendab ladude olekut ja hindasid mitte harvem, kui 1 korra tunnis, vastavalt ladude poolt pakutavate andmete põhjal.
3.3. Kõik infomaterjalid, mis on märgitud Müüja Internetipoe kataloogis, omavad teatme-iseloomu ning ei saa täiel määral edastada õigset informatsiooni Toote omadustest ja karakteristikutest, nagu värv, suurus ja kuju. Juhul, kui Ostjal tekivad küsimused, mis puudutavad Toote omadusi, enne Toote Tellimuse vormistamist, on Ostja kohustatud pöörduma Müüja poole või Toodete tootja poole.
Juhul, kui tekivad küsimused, mis on seotud Toote valikuga, on Ostjal õigus saada konsultatsiooni telefonil +372 56188823.


4. Tellimuse vormistamine ning täitmise ajad


4.1. Ostja vormistab Tellimuse läbi Internetivõrgu.
4.1.1. Müüja töötaja võib võtta ühendust telefoni teel Ostjaga, et saada vajalikku informatsiooni Tellimuse vormistamiseks juhul, kui Ostja ei täida Tellimuse vormi täielikult läbi Internetivõrgu.
4.1.2. Tellimuse vormistamisel läbi Internetivõrgu on Ostja kohustatud täitma elektroonilise Tellimusvormi Toote tellimise jaoks ning saadab Tellimuse Müüjale Internetivõrgu kaudu.
4.2. Peale Tellimuse saamist kooskõlastab Müüja Tellimuse andmed Ostjaga telefoni teel, sealhulgas Toote kohaletoimetamise kuupäeva ja kellaaja.
4.3. Kui peale Tellimuse saamist tuleb välja, et Müüja laol puudub piisaval hulgal tellitud Tooteid, informeerib Müüja sellest Ostjat telefoni teel. Ostjal on õigus võtta vastu Toode koguses, mis on olemas Müüjal või tühistada antud Toote tellimist Tellimusest. Juhul, kui Müüja ei saa Ostja käest vastust 3 (kolme) kalendripäeva jooksul, alates telefoni teel informeerimise päevast, on Müüjal õigus tühistada Tellimus täies mahus.
4.4. Ostjal on õigus muuta Tellimuse koosseisu enne Tellimuse edastamist, informeerides Müüjat telefoni teel


5. Kauba kohaletoimetamine


6. Toote eest Tasumine


6.1. Toote hind on märgitud Toote nimetuse kõrval Internetipoes. Märgitud Internetipoes on kõik hinnad eurodes, arvestades kõiki makse ühe Toote ühiku kohta.
6.2. Toote hind Internetipoes võib olla muudetud Müüja poolt ühepoolselt. Sealjuures ei muutu Tellitud Toote hind kolme pangapäeva jooksul alates päevast, mil Ostja vormistas Tellimuse.
6.3. Toote eest Tasumine Ostja poolt teostatakse eurodes sularahata tehinguga, Müüja pangaarvele.
6.4. Juhul kui Tellitud Toodet ei ole võimalik müüa Tellimuses märgitud tingimustel, on Müüja kohustatud informeerima sellest Ostjat. Ostja poolt tasutud tasu Toodete eest, mida ei ole võimalik edastada Tellimuses kirjeldatud tingimustel, tagastab Müüja Ostjale kolme päeva jooksul alates päevast, mil Müüjale saabub Ostjapoolne kirjalik avaldus tasutud tasu tagastamiseks. Kulud, mis võivad tekkida tasu tagastamisel, kannab Ostja.


7. Toote Tagastus


7.1. Ostjal on õigus loobuda tellitud Tootest igal ajal enne Toote kättesaamist,  peale kättesaamist on õigus Tootest loobuda 14-ne päeva jooksul. Toote tagastus vastva kvaliteediga on võimalik juhul, kui on säilinud Toote müügivälimus, tarbimisomadused ja samuti dokument, mis tõestab antud Toote ostufakti ning tingimusi. Ostja loobumisel Tootest on Müüja kohustatud tagastama Ostjale summa, mis oli Ostja poolt tasutud vastavuses lepinguga, kuid mitte hiljem kui 30 päeva peale Ostja loobumisenõude esitamisest.
7.2 14-päevane õigus Tootest keeldumiseks ei kehti järgmistele Toodetele:
Tooted, mis olid valmistatud vastavalt tarbija isiklikele vajadustele või tarbija poolt esitatud erinõuete kohaselt;
Audio- ja videolindistused, tarkvara juhul, kui tarbija on avanud pakendi ja/või aktiveerinud toote;
Ajalehed, ajakirjad ja muu perioodika.
7.3. Toote ümbervahetus ja tagastus teostatakse avalduse alusel, mis on täidetud ja Ostja poolt allkirjastatud.
7.4.  Kui Ostja tagastab tarviliku kvaliteediga Toote:
Tagastatav Toode ei tohi olla kasutatud, välja arvatud need juhud, kui Toode oli katsetatud,  et veenduda Toote töövõimes.
Ostja peab avama originaalse Toote pakendi ettevaatlikult ning pakendit kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav, siis tagastatav Toode ei pea olema originaalses pakendis.
Tootel peavad peal olema kõik tehase kleebised, sealhulgas Toote seerianumber.
7.5. Ostjal, kellele oli müüdud Toode mittevastava kvaliteediga, kui see ei olnud arutatud Müüjaga, on õigus enda valikul nõuda:
1. Toote puuduste tasuta likvideerimist või kulutuste tagastamist, mis olid tehtud Ostja poolt või kolmanda isiku poolt.
2. Ostuhinna vastavat langetamist.
3. Toote asendamist samalaadse mudeli vastu või sama Toote teise mudeli vastu vastavalt ostuhinna ümberkalkuleerimisele. Tehniliselt keeruliste ja kallite Toodete puhul on need Ostja nõuded rahuldatud vaid juhul, kui leiduvad olulised puudused.
4.  Õigus keelduda lepingu täitmisest ning nõuda Toote eest kulutatud maksumuse tagastamist.
7.6. Toote ümbervahetus ja tagastus lepitakse kokku telefoni teel :
* +372 58188823.
7.7. Vastava kvaliteediga Toote tagastamine teostatakse Ostja kulul ja on organiseeritud tema poolt iseseisvalt. Lisainfo jaoks võib Ostja pöörduda telefoni teel +372 58188823
8. Garantii ja vastutus
8.1. Müüja ei kanna vastutust kahjustuste eest, mis on tekitatud Ostjale Toote vale kasutamise tagajärjel, mis oli soetatud Internetipoes.
8.2. Müüja ei vastuta Ostja kulude eest, mis tekkisid järgnevatel tulemustel:
* Tellimuslehe vale täitmine, sh. personaalandmete valestimärkimine
* Kolmandate isikute ebaseaduslike tegevuste tagajärjel.
8.3. Ostja kannab vastutust andmete õigsuse eest, mis on märgitud Internetipoes registreerumisel.
8.4. Pooled vabanevad vastutusest juhul, kui nende kohustused on täielikult või osaliselt täitmata, kui kohustuste täitmata jätmine tekkis vääramatu jõu tõttu, mis tekkis peale Reeglite jõustumist, harukordsete sündmuste mõjul, mida Pooled ei osanud ette aimata ja vältida mõistlike meetmetega.
8.5. Teistel juhtudel, mis ei ole ette nähtud punktis 8.6. Reeglite mittetäitmise või enda kohustuste sobimatu täitmise puhul kannavad Pooled vastutust vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.


9. Turvalisus


10. Muud tingimused


10.1. Müüja ja Ostja vahelistes suhetes kasutatakse Eesti Vabariigi õigust
10.2. Täites Toote Tellimusvormi Internetipoes, kinnitab Ostja, et sai kogu vajaliku informatsiooni soetatava Toote kohta ja on nõus ostma Toote sellisel kujul, nagu on Toode kirjeldatud Internetipoes. Ostjal on õigus viidata teistele Toote nõuetele, peale nende, mis on märgitud tema Tellimuses.
10.3. Kõik tekkinud vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel, kokkuleppele mittejõudmisel edastatakse vaidlusasi kohtusse vastavalt kehtivale Eesti Vabariigi seadusandlusele.
10.4. Antud Reeglite mingi määruse kehtetus ei too endaga kaasa teiste määruste kehtetuse.